Juridik

På den här sidan har vi samlat information om boutredning, dvs bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte. Vi erbjuder professionell hjälp inom dessa områden till en rimlig kostnad.

Bouppteckning

Bouppteckning är den handling som officiellt visar vilka som är dödsbodelägare och gemensamt tecknar boet. Bouppteckningen behövs alltså för att kunna visa för exempelvis bank vem som har rätt att ta ut pengar och avsluta konton eller vilka som skall skriva under köpehandlingen vid en fastighetsförsäljning. Vidare tar man upp vilka tillgångar och skulder som finns och värderar dessa. Beloppen som står i en bouppteckning är därför inte alltid jämförbara med det värde som man erhåller i ett arvskifte. I bouppteckningen görs ingen fördelning av arv utan är bara en deklaration av dödsbodelägare och tillgångar.

Bouppteckningen skall upprättas inom tre månader från dödsfallet och därefter inlämnas till skattemyndigheten inom en månad. Bouppteckningsförrättningen i den avlidnes bostad eller på vårt kontor. I samband med bokning av bouppteckning översänder vi en bekräftelse med information om vilka uppgifter som behöver förberedas för förrättningen.

Räkningar,Uppsägning – Dödsboförvaltning

I och med ett dödsfall så upphör eventuella fullmakter som den avlidne givit för t ex bankaffärer att gälla. Räkningar slutar emellertid inte att komma och hyra, telefon och andra löpande räkningar behöver betalas. Detta kan ske genom att man tar med sig räkningen och ett vårdnadsintyg som utfärdas av begravningsbyrån eller ett dödsfallsintyg från skattemyndigheten och går till banken så kan de betala räkningen från dödsboets konto. Man kan dock inte ta ut kontanter med mindre än att man kan visa upp en registrerad bouppteckning och fullmakter från samtliga dödsbodelägare. Vidare behöver kanske olika uppsägningar som telefon, el, hyreskontrakt göras. I vissa fall behöver kanske auktionsfirma och städbolag anlitas och adressändring göras.

Dessa uppgifter är vad vi kallar för dödsboförvaltning och erbjuds som kompletteringstjänst tillsammans med bouppteckningsuppdraget. Vi ordnar därmed allt detta praktiska från att göra adressändring till att sälja fastigheter och värdepapper. Allt detta redovisas sedan utförligt med utgångspunkt från ställningen per dödsdagen.

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad och dödsboförvaltningen är avslutad skall arvet fördelas till dödsbodelägarna. Detta skall, enligt lag, göras i en skriftlig handling där alla förklarar sig nöjda med uppgörelsen och godkänner densamma. Även detta kan vi bistå med oavsett om vi skött dödsboförvaltningen eller om dödsbodelägarna eller annan skött den delen. Ofta blir arvskiftet emellertid enklare och billigare att genomföra i de fall där vi även skött dödsboförvaltningen och är insatt i densamma.

Hur går bouppteckningen till?

Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar skall vara kallade eller företrädda vid bouppteckningsförrättningen. I många fall där det är få delägare löses detta praktiskt med att alla är närvarande eller företrädda via en enkel fullmakt som bouppteckningsförrättaren kan tillhandahålla. I andra fall behöver formell kallelse skickas ut med rekommenderat brev drygt två veckor före förrättning.

Dödsbodelägare och efterarvingar är de som är de legala arvingarna, universella testamentstagare samt i vissa fall sambor.

Inför bouppteckningsförrättningen skickas en information om vilka uppgifter som behövs samt ytterligare information om handläggningen ut till den som är bouppgivare. Bouppteckningsförrättaren tecknar ned tillgångar och skulder för båda makarna och kompletterar sedan i efterhand med intyg från banker, försäkringsbolag, fastighetsregister etc. När uppgifterna är kompletta skrivs bouppteckningen ut och skickas till bouppgivaren för underskrift varefter den returneras till förrättaren som ser till att den registreras vid skattemyndigheten.

Hela boutredningsprocessen kan bli bli olika lång beroende på dödsboets karaktär och handläggningstider hos myndigheter. En boutredning tar normalt några månader att genomföra men det kan ibland ta flera år innan dödsboet är helt avslutat.

Ytterligare information

Önskar Du mer information kan Du få skriften ”Vem ärver vad?” kostnadsfritt hos oss. Du är också välkommen att kontakta oss för allmänna frågor och tidsbokning för bouppteckning!