Bodelning

Sambor

När ett samboförhållande tar slut av en annan anledning än att samborna gifter sig med varandra ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning om någon av parterna begär det. I ett bodelningsavtal, som tas fram i samband med bodelningen, kan exempelvis avgöras vem som i fortsättningen ensam ska äga den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas i värdemässigt lika andelar mellan samborna.

Att som sambor upplösa ett förhållande och därmed även sin gemensamma ekonomi är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. När före detta sambor formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, som exempelvis en gemensamt ägd fastighet, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som till exempel kommande beskattning. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas korrekt och att innehållet är klart och tydligt. Detta gör det möjligt att minimera risken för framtida tveksamheter och tvister. Våra jurister hjälper vi dig med dina frågor kring bodelning och upprättande av bodelningsavtal.

Makar

När ett äktenskap upphör ska giftorättsgodset fördelas mellan parterna genom en bodelning. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphör på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av att en av makarna avlider. Giftorättsgodset består av allt som respektive make äger som inte är enskild egendom. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas i värdemässigt lika andelar mellan parterna.

Flera omständigheter påverkar huruvida egendom är att anse som enskild. Makarna kan i äktenskapsförord avtala om vad som ska vara enskild egendom. Dessutom kan villkor i gåvobrev eller testamentariska förordnanden innebära att den mottagna egendomen är att anse som enskild.

Att upplösa ett äktenskap och därmed även sin gemensamma ekonomi är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. När före detta makar formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, exempelvis fastigheter, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som till exempel kommande beskattning. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas korrekt och att innehållet är klart och tydligt. Det är inte heller ovanligt att vissa typer av tillgångar, som pensioner med mera, felaktigt utelämnas eller inkluderas i bodelningsavtalet för att parterna själva inte vet vilka tillgångar och skulder som ska ingå. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt. Detta gör det möjligt att minimera risken för framtida tveksamheter och tvister. Om ni under äktenskapet vill omfördela tillgångar, exempelvis för att en av er vill "köpa in sig" i en fastighet som den andra maken äger sedan tidigare, kan ni göra en bodelning under bestående äktenskap. Innan en bodelning under bestående äktenskap genomförs ska en anmälan om bodelningen skickas till Skatteverket för registrering. Våra jurister hjälpa dig med dina frågor kring bodelning och upprättande av bodelningsavtalet.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska, för att äga giltighet, registreras vid Skatteverket. I äktenskapsförordet kan ni reglera att all eller viss egendom som annars skulle ingå i giftorättsgodset istället ska vara enskild egendom. Detta innebär att egendomen ifråga blir undantagen från bodelning vid äktenskapets upplösande.

Fullmakt

Genom att ge någon fullmakt ger du den personen eller företaget tillåtelse att agera i ditt ställe. Exempelvis kan det vara aktuellt att ge någon fullmakt att teckna olika former av avtal i ditt namn om du själv inte har möjlighet att vara med vid avtalsskrivningen. Fullmakt kan lämnas både skriftligen och muntligen men vid överlåtelse av fast egendom måste fullmakten vara skriftlig. Kontakta våra jurister om du önskar hjälp med frågor kring fullmakter och utformningen av dem.

Flytta isär/skilsmässa

Att separera från en partner är på många sätt en svår och jobbig process. Frågor kan uppstå om vem som har rätt till vad och hur tidigare skrivna och oskrivna överenskommelser mellan er ska hanteras. När det finns så många andra saker att tänka på kan det kännas bra att få hjälp av en jurist för att hantera de juridiska och ekonomiska frågorna på bästa sätt. Våra jurister hjälper dig med dina frågor kring äktenskapsskillnad och separation. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre hjälp kan vi ge.